Modificació de crèdit pel romanent del pressupost de 2022